top of page
Kalabalık Sınıf
Eğitim ve Gençlik

 

Alan Koordinatörü: Demet Lüküslü

“Eğitim ve Gençlik” araştırma birimi gençleri salt “gelecek için yetiştirilecek” eksik özneler olarak konumlandıran eğitim alanının yapısal sorunlarını, gençlerin eğitim alanına erişiminin önündeki engelleri, “eşitlikçi, demokratik, insan-merkezciliği aşan, cinsiyet özgürlükçü bir eğitim” anlayışını gençlerin perspektifinden tartışmayı ve tasarlamayı hedefleyen çalışmalar yürütür.

 

“Eğitim ve Gençlik” araştırma birimi, ilk ve orta öğrenim, lise ve üniversite alanı dahil olmak üzere farklı yaş gruplarından çocuk ve gençlerin eğitim yaşamlarının iyileştirilmesi ve demokratikleştirilmesine katkıda bulunmayı hedefler. Bu çerçevede; 

 

  • rekabetçi, bireyselci, yetişkin-merkezli, ’müstakbel yurttaşlar' yetiştirmeyi teşvik eden (neo)liberal eğitim vizyonunu aşan bir eğitim anlayışının güçlendirilmesi,

  • eğitim müfredatlarının alandaki diğer paydaşlarla (başta öğrenciler, eğitimciler, eğitim kurumları ve sendikalar olmak üzere) birlikte ele alınması ve dönüştürülmesi,

  • çocuk ve genç kızların ve LGBTI+’ların eğitim alanında yaşadıkları zorluklar ve dışlanma pratikleri; heteronormatif olmayan bir eğitim politikasının olanakları,

  • eğitim ortamlarının şiddetten arındırılması,

  • barış kültürü ve eğitiminin yaygınlaştırılması; katılımcı ve demokratik üniversitelerin inşası

 

konu başlıkları dahil olmak üzere eğitim alanının tarihsel, yapısal, ve güncel çok-katmanlı meselelerini ve ihtiyaçlarını çalışır.

bottom of page