top of page
Galata Köprüsü ve Galata Kulesi

Biz Kimiz?

İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi eleştirel gençlik çalışmaları alanından akademisyen, araştırmacı ve aktivistler tarafından kurulan, farklı sosyo-ekonomik, ulusal, etnik, dinsel, cinsel kimlik ve aidiyetlere sahip gençlerin toplumsal ve kültürel yaşam dünyalarını anlamlandırmaya, gençlerin yaşadıkları eşitsizliklerle mücadele etmeye, gençler için eşitlikçi, demokratik, özgürlükçü politikalar tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasına odaklanan eleştirel ve adalet eksenli bilimsel çalışmalar yürüten bir araştırma merkezidir.  

 

Araştırma alanları, öğrenci gençler, işçi gençler, orta sınıf kentli gençler, barınma sorunu yaşayan/evsiz gençler, engelli gençler, LGBTI+ gençler, genç kadınlar, mülteci gençler, azınlık gençler dahil olmak üzere farklı gençlik kültürleri ve gündelik yaşam deneyimleri, gençlerin yaşadıkları eşitsizlikler ve gençlik politikaları, gençlerin siyasal katılımı ve yurttaşlık hakları, gençlerin eğitim yaşamı, toplumsal kuşaklar, ve kuşaklar arası ilişkiler gibi konuları kapsamaktadır. 

 

İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi yerel, ulusal, ve küresel düzeyde eşitsizlik, güvencesizlik, ayrımcılık ve adaletsizliklere maruz kalan gençlik gruplarının eğitim, sağlık, barınma, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanlar başta olmak üzere kamusal yararını gözeten, düşünce ve ifade özgürlüklerini genişletmeye katkıda bulunan politika önerileri tasarlamayı hedefler. Bu doğrultuda araştırma sonuçlarını ve politika önerilerini içeren rapor, makale ve kitaplar hazırlayarak kamuoyuyla paylaşır; seminer, konferans, atölye, webinar ve medya aracılığıyla akademik ve politika tartışmaları düzenler. 

 

Araştırma Merkezi akademik bilgi üretiminde “kimin için?” sorunusunun önemine inanır, gençlerle birlikte, gençlerin perspektifleri ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırmaya ve üretmeye odaklanır. Eşitlikçi ve demokratik gençlik politikalarının geliştirilmesi için bağlantısız gençlerle, gençlik örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışmayı önemser. Merkez, Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde gençler için sosyal adaletin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdüren akademik ve aktivist birey ve platformlar arasında bir köprü sağlama hedefini de taşımaktadır. 

 

İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi, araştırma ve bilgi üretim faaliyetlerinin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlar. Merkez’in çalışma alanları kapsamında eğitim kurumları, öğretmenler, öğrenciler, gençler için çalışan kamu kurumları, yerel yönetimler, sosyal hizmet uzmanları, işverenler, STK’lar, genç araştırmacılar, gençlik toplulukları ve medya kurumlarına ihtiyaç ve talepler doğrultusunda online ve yüz yüze eğitimler tasarlar ve verir.

 

Araştırma Merkezi yürüttüğü araştırmalar için teorik ve yöntemsel bilgiler ile araştırma ve bulgu kapasitesini geliştirmek amacıyla çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyum, panel, konferans, webinar, ve atölye çalışmaları düzenler. 

 

Araştırma Merkezi kendi bünyesinde ürettiği araştırma, rapor, makale, ve kitap çalışmaları ile literatüre katkıda bulunan diğer gençlik araştırmaları ve ilgili etkinliklerin bilgilerini derleyen 6 aylık bir bülten hazırlar ve düzenli olarak kamuoyuyla paylaşır.

İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi, Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği (BEKSD) bünyesinde 2022 yılında kurulmuştur.

bottom of page