top of page

HAKKIMIZDA

İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi eleştirel gençlik çalışmaları alanından akademisyen, araştırmacı ve aktivistler tarafından kurulan, farklı sosyo-ekonomik, ulusal, etnik, dinsel, cinsel kimlik ve aidiyetlere sahip gençlerin toplumsal ve kültürel yaşam dünyalarını anlamlandırmaya, gençlerin yaşadıkları eşitsizliklerle mücadele etmeye, gençler için eşitlikçi, demokratik, özgürlükçü politikalar tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasına odaklanan eleştirel ve adalet eksenli bilimsel çalışmalar yürüten bir araştırma merkezidir.

1560404482394-23232332.jpg

ÇALIŞMA ALANLARI

Kentli Gençler, Eşitsizlikler ve Sosyal Politika

Eğitim ve Gençlik

“Eğitim ve Gençlik” araştırma birimi gençleri salt “gelecek için yetiştirilecek” eksik özneler olarak konumlandıran eğitim alanının yapısal sorunlarını, gençlerin eğitim alanına erişiminin önündeki engelleri, “eşitlikçi, demokratik, insan-merkezciliği aşan, cinsiyet özgürlükçü bir eğitim” anlayışını gençlerin perspektifinden tartışmayı ve tasarlamayı hedefleyen çalışmalar yürütür.

Gençlerin Siyasal Katılımı

Farklı Gençlik Alt-Kültürleri, Gündelik Yaşam Pratikleri ve Azınlık Gençler

“Farklı Gençlik Alt-Kültürleri, Gündelik Yaşam Pratikleri ve Azınlık Gençler” araştırma alanı farklı sınıfsal, biyografik, kimliksel katmanlardan, farklı yaşam tarzlarından ve toplumsal kuşaklardan gençlerin kültürel yaşam dünyalarını araştırmayı ve anlaşılır kılmayı hedefler.

“Gençlerin Siyasal Katılımı” araştırma alanı başta kent merkezleri olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden, farklı sosyal ve kültürel kimliklerinden gençlerin siyasal ve sivil angajman modları ve deneyimleri üzerine çalışır.

“Kentli Gençler, Eşitsizlikler, ve Sosyal Politika” araştırma alanı Türkiye’nin metropoliten ve küçük ölçekli kentsel mekanlarında yaşayan gençlerin deneyimleri, perspektifleri, sorun alanları ve ilgili çözüm olanakları üzerine hak ve eşitlik temelli bilgi ve politika üretmeyi hedefler.

Direktör ve Koordinatörler

Danışma Kurulu

Araştırma Ekibi

bottom of page