top of page
Tuba Emiroğlu

Tuba Emiroğlu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Ardından 2012de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’nı gençlerin siyasallaşması ve yeni aktivizm biçimlerine odaklandığı “Türkiyede Yeni Toplumsal Hareketler Alanı ve Yeni Militan Güzergâhlar” başlıklı tezle tamamladı. Ayrıca yüksek lisans eğitimi sürecinde TÜBİTAK tarafından desteklenen Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri Projesi” kapsamında yüksek lisans bursu almaya hak kazanmıştır. 


Gençlerin politikleşmesi süreçlerini ve geliştirdikleri yeni aktivizm biçimlerini incelediği makaleleri çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmıştır, bunlardan başlıcaları: 2000li Yıllarda Yeni Aktivizm Biçimleri: Yeni Toplumsal Hareketlerde Gençlerin Siyasi Angajmanı” (Gençlik Halleri: 2000li Yıllarda Türkiyede Genç Olmak, Der: Prof Dr. Demet Lüküslü-Doç Dr. Hakan Yücel), Toplumsal Hareketleri Alan Olarak Düşünmek: İstanbulda Yeni Toplumsal Hareketler Alanının Kurulması” ve Doç. Dr Derya Fırat ile birlikte Gezi Kuşağı mı Dediniz? Tarihsel Olay ve Toplumsal Kuşaklar” (Sokağın Belleği: Uzam, Bellek ve Toplumsal Hareketler, Der: Doç. Dr. Derya Fırat) Doç. Dr. Derya Fırat ve Dr. Öndercan Muti ile birlikte Gezi Direnişi Vesilesiyle Türkiyede Politik Kuşaklar ve 19 Ocak Kuşağı” (Devrimci Bir Pusula: Gezi, Der: Derya Fırat – Cihan Erdal). Son olarak Büyük Kentlerde Yaşayan, Eğitimli Orta Sınıf Gençler ve Yeni Yaşam Biçimleri Araştırma Raporu içinde Gençlerin Siyasal Sosyalizasyonu ve Yeni Angajman Biçimleri” bölümünü kaleme almıştır. 


Akademik çalışmalarının yanı sıra 2008 yılından bu yana gençlik alanında faaliyet gösteren Toplum Gönüllüleri Vakfı başta olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşunda proje, program koordinatörü ve araştırmacı olarak çalışmıştır. 2010 yılında kurulan BEKS (Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği)in kurucularındandır. Ayrıca Koç Üniversitende iki yıl süreyle (2016-2018) proje uzmanı olarak çalışmıştır. Bu sürede STKlar ve sosyal girişimlerin etki değerlendirme konusunda güçlenmesi için çeşitli çalışmaları oldu. 2018 yılından bu yana bağımsız danışman ve araştırmacı olarak sosyal etki, izleme & değerlendirme, ihtiyaç analizi gibi konularda sivil toplum kuruluşları, sosyal girişimler ve üniversitelere danışmanlık hizmeti vermektedir. 2023 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde, sosyoloji alanında tamamladığı doktora çalışması İmroz (Gökçeada) Adası bağlamında politik şiddetin tanıklığı, yıkıntılaşan peyzaj ve hauntology (musallat bilimi) tartışmalarına odaklanmaktadır.

 

Tuba Emiroğlu graduated from Ankara University Faculty of Political Sciences, Department of Political Science and Public Administration in 2007. Subsequently, in 2012, she completed her master's degree in the Department of Sociology at Mimar Sinan Fine Arts University's Social Sciences Institute. Her master's thesis, titled "The Field of New Social Movements and New Militant Routes in Turkey: Focus on the Politicization of Youth and Emerging Forms of Activism," concentrated on the politicization of youth and contemporary forms of activism.


During her master's education, she earned a master's scholarship under the project "Project on Educated Youth of Middle-Class Origin Living in Metropolitan Cities and the New Lifestyles They Develop," supported by TÜBİTAK. Her research articles, exploring the processes of politicalization among youth and the emerging forms of activism, have been published in various books and journals. Some notable publications include "New Forms of Activism in the 2000s: Political Engagement of Youth in New Social Movements" (Youth Styles: Being Young in Turkey in the 2000s, Edited by Prof. Dr. Demet Lüküslü-Associate Prof. Dr. Hakan Yücel), "Thinking of Social Movements as a Field: Establishing the Field of New Social Movements in Istanbul," and, with Assoc. Prof. Dr. Derya Fırat, "Did You Say the Gezi Generation? Historical Event and Generations" (The Memory of the Street: Space, Memory, and Social Movements, Edited by Assoc. Prof. Dr. Derya Fırat). Additionally, she co-authored, with Assoc. Prof. Dr. Derya Fırat and Dr. Öndercan Muti, "Political Generations and the Generation of January 19 in Turkey through the Lens of the Gezi Resistance" (A Revolutionary Compass: Gezi, Edited by Derya Fırat – Cihan Erdal) during this period.


In her academic journey since 2008, Tuba Emiroğlu has not only contributed to research but also actively engaged in the field of youth. She has served as a project coordinator, program coordinator, and researcher in various non-governmental organizations, particularly at the Society Volunteers Foundation. She is one of the founders of BEKS (Association for Memory and Cultural Sociology Studies), established in 2010. Furthermore, she worked as a project specialist at Koç University for two years (2016-2018), focusing on strengthening the impact assessment of NGOs and social enterprises. Since 2018, she has been providing consultancy services as an independent consultant and researcher in the areas of social impact, monitoring & evaluation, and needs analysis for non-governmental organizations, social enterprises, and universities. In 2023, Emiroğlu defended her doctoral thesis in sociology at Mimar Sinan Fine Arts University which focuses on the witnessing of political violence, the deteriorating landscape, and discussions on hauntology (the study of the persistence of certain elements) within the context of Imroz (Gökçeada) Island.

bottom of page