top of page
Ayça Yüksel

Ayça Yüksel

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü’nden 2010da mezun oldu. Şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde doktora adayıdır. Yüksek lisansını aynı bölümde ve üniversitede Kent Mekânında Ortak Alan Mücadelesi: Haydarpaşa Garı Örneği” adlı teziyle 2019da tamamladı. 2012-2013 yıllarında Erasmus Öğrenci Değişim Programı’yla Paristeki Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)de okudu. 2017-2018de Nişantaşı Üniversitesi'nde Kentleşme, Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmet” dersini verdi.

 

Kent sosyolojisi, toplumsal hareketler, feminist politik ekoloji ve insansonrası alanlarına ilgi duymakta ve çalışmalarını bu yönde geliştirmeye çalışmaktadır. Spesifik olarak kent hakkı, mekân, müşterekler, alternatif direniş biçimleri, bellek, kent bostanları, kooperatifçilik, bitki çalışmaları ve feminist metodoloji gibi konular içinde heyecan duyar. Devam etmekte olan doktora tezinde insanlar, çay bitkisi ve kooperatif arasındaki ilişkilerin, pratiklerin ve yaşam biçimlerinin dönüşümünü müşterekler, feminist politik ekoloji ve çoklu-türler üzerinden Artvin, Hopada incelemektedir.

 

Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği (BEKS)nin kurucu üyesi ve araştırmacıları arasında yer almaktadır. Dergi, gazete ve kitap editörlüğü alanlarında deneyimleri bulunmaktadır. Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'nın yayımladığı Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekân, Mücadele (2021) kitabının editörlüğünü yapmıştır.

 

Ayça Yüksel graduated from Istanbul University, Faculty of Letters, Department of Sociology in 2010. She is currently a PhD candidate at Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Sociology. She completed her master's degree in the same department and university in 2019 with her thesis titled "Common Space Struggle in Urban Space: The Example of Haydarpaşa Train Station". She studied at Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) in Paris with Erasmus Student Exchange Program in 2012-2013. She taught "Urbanization, Urban Problems and Social Work" at Nişantaşı University in 2017-2018.

 

She is interested in the fields of urban sociology, social movements, feminist political ecology and posthuman and tries to develop her studies in this direction. She is specifically interested in issues such as the right to the city, social space, the commons, alternative forms of resistance, memory, urban gardens, cooperatives, plant studies, and feminist methodology. In her ongoing doctoral thesis, she examines the transformation of relationships, practices and lifestyles between people, tea plant and cooperative in Artvin, Hopa, through the commons, feminist political ecology and multi-species.

 

She is among the founding members and researchers of the Memory and Sociology of Culture Studies Association (BEKS). She has experience like editor in the fields of magazine, newspaper and book. She was the editor of the Haydarpaşa Book: City, Space, Struggle (2021) published by Kadıköy Municipality Culture Publications.

bottom of page